รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563

      ปิดความเห็น บน รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563

สมัครเรียน >>>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง<<<<<< คลิก

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบปกติ)
ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

>> วิธีการสมัคร << สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  เท่านั้น !! ย่อหน้า

โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียน (รอบปกติ) ผ่านเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ
2. ลงทะเบียนและชำระเงิน ที่วิทยาลััยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
3.ยกเลิกการมอบตัวที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
ทุกระดับชั้น และทุกแผนกวิชา (รอบปกติ) 
4.ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่ส่งเอกสารยังไม่ครบถ้าน ส่งเอกสารการมอบตัวและหลักฐานต่างๆ ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์  ถึง งานทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 (ดูจากตราประทับวันส่ง)
5. ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มอบตัว (รอบปกติ)
ในวันที่  10 เมษายน  2563 ทางเว็บไซต์  http://www.nctm.ac.th   

ผู้ประสานงาน ครูธิดาวรรณ  081-999-7513 งานทะเบียน 090-107-7429