งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(๒)  จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
(๓)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ายงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย (๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย