งานบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา   ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒)  จัดทำรายงานงบการเงิน  และบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
(๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔)  ให้คำปรึกษา  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๕)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา