งานปกครอง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้    

(๑)  ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(๓)  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
(๔)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
(๕)  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
(๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ายงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
(๗)  จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
(๘)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย