งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒)  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(๓)  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล  และแก้ปัญหาต่างๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(๕)  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
(๖)  จัดทำปฏิทินและปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย