งานความร่วมมือ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
(๒)  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
(๓)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย