ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง เดิมเป็นศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรดินแดง เป็นวิทยาเขตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

พ.ศ. 2526 เริ่มก่อตั้งศูนย์สาธิตและขยายพันธุ์ไม้ผลขึ้น ตามโครงการพัฒนาโนนดินแดงตามแนวพระราชดำริฯ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่

พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเป็นสาธิตไม้ผล เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ศูนย์ฯ  ดำเนินการด้านสาธิตการปลูกไม้ผลในพื้นที่

พ.ศ. 2538 ร่วมมือกันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนดินแดง จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึก วิชาชีพการเกษตร  เพื่อบริการวิชาชีพการเกษตรให้กับนักศึกษาของ ก.ศ.น. และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับภาคเอกชน โดยบริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เอ็ดยูเคชั่น 2000 จำกัด  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีบุรีรัมย์  โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ปวช. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาเกษตรและเทคโนโลยี เน้นด้านอุตสาหกรรมเกษตร แบบครบวงจร

พ.ศ. 2548 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรโนนดินแดงโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ธนบุรีและสำนักงานพัฒนาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.2551 สนับสนุนและผลักดันในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง      โดยประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2551 จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน