งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน  การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงิน  และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒)  รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ  รายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๕)  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่าย  ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘)  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย