งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ  ให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
(๒)  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ  ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายนอก สถานีวิทยุและการสื่อสารด้วยระบบการจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
(๓)  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่น  ส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ  สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์
(๔)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๕)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย