งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(๒)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับ งานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔)  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐาน  และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
(๕)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน  นักศึกษา  ของสถานศึกษา
(๖)  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร  นักเรียนและนักศึกษา
(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย