การประชุมคณะกรรมการ การประกวด การแสดงและแข่งขัน (อกท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

การประชุมคณะกรรมการ การประกวด การแสดงและแข่งขัน (อกท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41