การประชุมคณะกรรมการ การประกวด การแสดงและแข่งขัน (อกท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

การประชุมคณะกรรมการ การประกวด การแสดงและแข่งขัน (อกท) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

โครงการศึกษาดูงานการทำธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการศึกษาดูงานการทำธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว