งานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา   การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
(๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔)  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
(๕)  สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๖)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๗)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๘)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย