งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  แนะนำเผยแพร่  และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

(๒)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

(๓)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

(๔)  ควบคุม จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

(๕)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

(๖)  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ  เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทน  และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

(๗)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

(๘)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

(๙)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                        (๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(๑๑) ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย