งานทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน
(๒)  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษาและการตรวจหลักฐานต่างๆ
(๓)  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๔)  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนเป็นรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังกำหนด  การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
(๕)  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
(๖)  ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว  การสอบทดแทน      การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
(๗)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  และตามเปอร์เซ็นต์ไทล์  (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๘)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
(๙)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกสำเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ  ของนักเรียน  นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
(๑๑)  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
(๑๒)  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
(๑๓)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๑๔)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๕)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๖)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย