งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา
(๒) จัดกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม ชุมชน  และกิจกรรมต่างๆ  ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
(๓)  ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ  ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อกท.)  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(๔)  จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
(๕)  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
(๖)  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๗)  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
(๘)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย