งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(๒)  ควบคุมส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(๓)  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
(๔)  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม    และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
(๕)  ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(๖)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย