งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน  ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
(๒)  จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๓)  จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(๔)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(๕) จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๗)  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
(๘)  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(๙)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(๑๐)  รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(๑๑)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตร(ทวิศึกษา) และโครงการ อศ.กช.
(๑๒)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๓)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย