งานสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  วางแผนจัดหา จัดทำ  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(๒)  จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๓)  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดสื่อการเรียนการสอน
(๔)  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๕)  รับผิดชอบ  ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(๖)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย