งานยานพาหนะ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒) ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
(๓)  สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๔) ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๕)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย