งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท  อศ.กช.
(๒) จัดทำแผนการเรียน ตารางเรียน
(๓) ประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชา
(๔) จัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล
(๕) จัดทำปฏิทินและปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๖)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย